بهبود عملکرد فیبر نوری

نکات ضروری در بهبود عملکرد فیبر نوری
کابل فیبر نوری نسبت به کابل مسی از کیفیت و عملکرد بالاتری برخوردار است. این نوع کابل از تداخلات الکترونیکی در امان می باشد و نیاز است برخی از اندازه گیری ها در زمان نصب چک شود. این اندازه گیری ها عبارتند از:
1-تضعیف(اتلاف به دسی بل)
2-اتلاف برگشتی
3-ضریب شکست درجه بندی شده
4-تاخیر انتشار
که به ترتیب به توضیح آنها می پردازیم.
1-تضعیف (اتلاف به دسی بل):
این ویژگی کاهش قدرت سیگنال عبوری از کابل فیبر نوری است و با واحد دسی بل بر کیلومتر اندازه گیری می شود. مشکلات تضعیف در کابل فیبر نوری mult-mode بسیار رایج است.
2-اتلاف برگشتی :
مقدار نور منعکس شده از انتهای کابل به سمت منبع می باشد که کاهش این مقدار بهتر است.
3-ضریب شکست درجه بندی شده:
مقدار نوری که به داخل فیبر ارسال می شود را اندازه گیری می کند که در طول موج 850 و 1300 نانومتر می باشد که در مقایسه با دیگر فرکانس های عملیاتی، این دو رنج ،کمترین مقدار اتلاف توان ذاتی را واگذار می کند.
4-تاخیر انتشار:
مدت زمانی است که یک سیگنال از یک نقطه به نقطه ای دیگر توسط یک کانال انتقال عبور می کند.
برای بهبود عملکرد فیبر نوری هشدارهای زیر را نیز جدی بگیریم:
1-اتلاف توان ذاتی : هنگامی که سیگنال نوری از درون هسته فیبر عبور می کند، سیگنال بخشی از سرعت خود را به دلیل جذب ، انعکاس و پراکندگی از دست می دهد. حال این مشکل بوسیله اطمینان از درست بودن اتصال و تمیز بودن آن، ساده می باشد.
2- خمش میکرو: این مشکل به دلیل خم شدن زیاد و تاب برداشتن است. برای حل این مشکل استفاده از کابل با تقویت فیبرها و روش های مخصوص توصیه می شود.
3-اتلاف کانکتور : موقعی که دو بخش از فیبر منحرف شود این مشکل بوجود می آید و علت آن اتصالات ضعیف است.
4-اتلاف اتصال : این اتلاف شبیه اتلاف کانکتور است که باعث کاهش قدرت سیگنال می شود که از سوی اتصال کانکتور ترمینال شده ضعیف ایجاد می شود. برای حل این مشکل باید توجه داشته باشید که در هنگام نصب کابل فیبر از اجزا تمیز استفاده کنید تا گرد و غبار به حداقل برسد و کابل را بیش از حد نکشید و یا آنرا در گوشه ها به شدت خم نکنید.